به نسخه جدید تی‌چارتر خوش آمدید،
قوانین و جرائم کنسلی
جریمه کنسلی بلیت‌های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.
جریمه کنسلی بلیت‌های سیستمی
کلاس پروازی
C
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
C
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
C
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
C
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
D C J
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
D C J
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
D C J
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
D C J
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
V M H Y
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
V M H Y
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
V M H Y
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
V M H Y
نوع
بین المللی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
Y H M V
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
Y H M V
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
Y H M V
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
Y H M V
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
D I Z A
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
D I Z A
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
D I Z A
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
E
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
E
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
E
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
L H K B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
L H K B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
L H K B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
Y V S U R X Q N T M O
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
Y V S U R X Q N T M O
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
Y V S U R X Q N T M O
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
U H B E W J S O Q X
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
U H B E W J S O Q X
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
U H B E W J S O Q X
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
U H B E W J S O Q X
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
U H B E W J S O Q X
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
V Z L Y K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
V Z L Y K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
V Z L Y K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
V Z L Y K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
V Z L Y K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 24 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
85%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
85%
کلاس پروازی
all
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
85%
کلاس پروازی
GB NB XB FB UB WB G N X F U W
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
95%
کلاس پروازی
GB NB XB FB UB WB G N X F U W
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
95%
کلاس پروازی
GB NB XB FB UB WB G N X F U W
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
95%
کلاس پروازی
GB NB XB FB UB WB G N X F U W
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
95%
کلاس پروازی
GB NB XB FB UB WB G N X F U W
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
95%
کلاس پروازی
GB NB XB FB UB WB G N X F U W
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
95%
کلاس پروازی
K KF L LF LB LH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
K KF L LF LB LH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
K KF L LF LB LH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
80%
کلاس پروازی
K KF L LF LB LH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
80%
کلاس پروازی
K KF L LF LB LH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
80%
کلاس پروازی
M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
V A F U D IF IB IH IE I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
V A F U D IF IB IH IE I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
V A F U D IF IB IH IE I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
V A F U D IF IB IH IE I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
V A F U D IF IB IH IE I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
B Y S E W O R A
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
B Y S E W O R A
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
B Y S E W O R A
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
M L K H
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
M L K H
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
M L K H
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
U UB UD UE
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
80%
کلاس پروازی
U UB UD UE
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
80%
کلاس پروازی
U UB UD UE
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
90%
کلاس پروازی
X V Q N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
X V Q N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 4 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
X V Q N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
F E X Z H
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
F E X Z H
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
F E X Z H
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
F E X Z H
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
L LP P B S Y N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
L LP P B S Y N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
L LP P B S Y N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
L LP P B S Y N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
NQ Q K V I J
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
NQ Q K V I J
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
NQ Q K V I J
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
NQ Q K V I J
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
U D O R M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
U D O R M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
U D O R M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
U D O R M
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
65%
کلاس پروازی
A R Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
A R Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
A R Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
A R Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
A R Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
L D U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
L D U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
L D U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
L D U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
L D U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
100%
کلاس پروازی
V M Q K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
V M Q K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
V M Q K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
V M Q K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
V M Q K N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت
جریمه کنسلی
0%
کلاس پروازی
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
10%
کلاس پروازی
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت
جریمه کنسلی
0%
کلاس پروازی
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
90%
کلاس پروازی
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت
جریمه کنسلی
0%
کلاس پروازی
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
80%
کلاس پروازی
C
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
C
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
C
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
301%
کلاس پروازی
I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
I
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
15%
کلاس پروازی
L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
N
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
S X T V Q P R Y B BH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
10%
کلاس پروازی
S X T V Q P R Y B BH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
S X T V Q P R Y B BH
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
90%
کلاس پروازی
U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
90%
کلاس پروازی
U
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
95%
کلاس پروازی
W WW WA WS CC WQ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
W WW WA WS CC WQ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
W WW WA WS CC WQ
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
K L N Q M X
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 24 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
25%
کلاس پروازی
K L N Q M X
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
RQ RX R P F S Y B H V
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 24 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
RQ RX R P F S Y B H V
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
D I Z
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت
جریمه کنسلی
0%
کلاس پروازی
D I Z
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
20%
کلاس پروازی
D I Z
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
D I Z
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
D I Z
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
H K L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت
جریمه کنسلی
0%
کلاس پروازی
H K L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
H K L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
H K L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
H K L
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
70%
کلاس پروازی
M N Q X R U V W Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت
جریمه کنسلی
0%
کلاس پروازی
M N Q X R U V W Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس پروازی
M N Q X R U V W Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
40%
کلاس پروازی
M N Q X R U V W Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
M N Q X R U V W Y
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
O E B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت
جریمه کنسلی
0%
کلاس پروازی
O E B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
50%
کلاس پروازی
O E B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
60%
کلاس پروازی
O E B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
80%
کلاس پروازی
O E B
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
90%
جریمه کنسلی بلیت قطار
کلاس قطار
همه
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز
جریمه کنسلی
10%
کلاس قطار
همه
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
تا 3 ساعت قبل از پرواز
جریمه کنسلی
30%
کلاس قطار
همه
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
جریمه کنسلی
50%
کلاس قطار
همه
نوع
داخلی
شرایط کنسلی
از زمان پرواز به بعد
جریمه کنسلی
100%

دانلود برنامه موبایل تی چارتر

نرم افزار اندروید و iOS تی چارتر را میتوانید از آدرس‌های زیر دانلود و نصب نمایید.

کافه بازار گوگل پلی اناردونی